Oddělení chemie -> Akreditované zkoušky

Akreditované zkoušky oddělení chemie


ZL 1129 - Laboratoře SVÚ Jihlava

Číslo zkoušky Název zkoušky Identifikace zkušebního postupu / metody Předmět zkoušky Rozsah stanovovaných analytů / rozsah zkoušení Flexibilní rozsah akreditace
1a Stanovení vybraných prvků metodou ICP-OES SOP 8.1.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Arsen, vápník, kadmium, měď, železo, draslík, hořčík, mangan, sodík, olovo, selen, zinek, fosfor, cín, obsah vajec, obsah žloutku A
1b Stanovení vybraných prvků metodou ICP-OES a tvrdosti (Ca+Mg) dopočtem SOP 8.1.B Vody Vápník, železo, draslík, hořčík, mangan, sodík, křemík, fosfor, hliník A
4a Stanovení rtuti na AMA SOP 8.4.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
4b Stanovení rtuti na AMA SOP 8.4.B Vody    
5a Stanovení vybraných chlorovaných pesticidů metodou GC-ECD SOP 8.5.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Aldrin, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDE, p,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDT, suma DDT, dieldrin, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan-sulfát, endrin, alpha-HCH, beta-HCH, suma HCH, gamma-HCH, heptachlor, heptachlor-epoxid, suma heptachlor, hexachlorbenzen, cis-chlordan, trans-chlordan, oxy-chlordan, methoxychlor A
5b Stanovení vybraných chlorovaných pesticidů metodou GC-ECD SOP 8.5.B Vody Aldrin, o,p-DDD, p,p-DDD, o,p-DDE, p,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDT, suma DDT, dieldrin, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfan-sulfát, endrin, alpha-HCH, beta-HCH, suma HCH, gamma-HCH, heptachlor, heptachlor-epoxid, suma heptachlor, hexachlorbenzen, cis-chlordan, trans-chlordan, oxy-chlordan, methoxychlor A
6a Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) kongenerově metodou GC-ECD SOP 8.6.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, suma PCB  
6b Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) kongenerově metodou GC-ECD SOP 8.6.B Vody PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, suma PCB  
7 Stanovení sulfonamidů metodou HPLC/DAD a HPLC/FLD SOP 8.7. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin A
8 Stanovení čisté svalové bílkoviny nepřímou metodou SOP 8.8. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Čistá svalová bílkovina, hydroxyprolin, kolagen, čistá bílkovina  
9 Stanovení sulfonamidů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.9. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin A
10 Stanovení metanolu, etanolu, aldehydů, esterů a vyšších alkoholů metodou GC-FID SOP 8.10. Líh, lihoviny, potraviny metanol, etanol, acetaldehyd, etylacetát, isoamylalkohol, isobutylalkohol, n-propanol,, 2-propanol A
11 Stanovení kyseliny sorbové, benzoové, p-hydroxybenzoové a kofeinu metodou HPLC/DAD SOP 8.11. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu kyselina sorbová a její soli, kyselina benzoová a její soli, kyselina p-hydroxybenzoová a její soli, kofein  
12 Stanovení umělých sladidel metodou HPLC/DAD SOP 8.12. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sacharin, aspartam, acesulfam K A
13 Stanovení kofeinu v kávě metodou HPLC/DAD SOP 8.13. Káva    
14 Stanovení chininu metodou HPLC/FLD SOP 8.14. Nápoje    
15a Stanovení vybraných polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC/FLD SOP 8.15.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)antracen, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, dibenzo(a,i)pyren, dibenzo(a,h)pyren, suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu A
15b Stanovení vybraných polyaromatických uhlovodíků metodou HPLC/FLD SOP 8.15.B Vody Fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(a)antracen, chrysen, dibenzo(a,h)antracen, dibenzo(a,i)pyren, dibenzo(a,h)pyren, suma benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu a chrysenu A
16 Stanovení kyseliny glutamové metodou HPLC/DAD SOP 8.16. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu kyselina glutamová a její soli  
17 Stanovení celkového fosforu a polyfosfátů gravimetricky SOP 8.17. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
18a Stanovení dusitanů a dusičnanů metodou FIA SOP 8.18.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu dusitany a jejich soli, dusičnany a jejich soli, dusík dusitanový, dusík dusičnanový  
18b Stanovení dusitanů a dusičnanů metodou FIA SOP 8.18.B Vody dusitany a jejich soli, dusičnany a jejich soli, dusík dusitanový, dusík dusičnanový  
19 Stanovení biogenních aminů metodou HPLC/FLD SOP 8.19. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Kadaverin, putrescin, tryptamin, tyramin, histamin, spermin, spermidin A
20 Stanovení ftalátů metodou GC-ECD SOP 8.20. Nápoje Dibuthylftalát (DBF), bis-ethylhexyl-ftalát(BEHF)  
21 Stanovení těkavých organických látek metodou GC–ECD SOP 8.21. Nápoje, vody Bromdichlormethan, bromoform, dibromchlormethan, tetrachlormethan, chloroform, tetrachlorethylen, trichlorethylen, dichlorethylen, trichlorethan, dichlorethan, dichlorbenzen, trichlorbenzen, chlorbenzen A
22 Průkaz provařenosti masných výrobků koagulačním testem SOP 8.22. Masné výrobky    
24 Stanovení benzenu, ethylbenzenu, toluenu a xylenu metodou GC–FID SOP 8.24. Nápoje, pitná voda    
25 Stanovení jodového čísla tuku volumetricky SOP 8.25. Tuky    
26 Stanovení čísla zmýdelnění tuku volumetricky SOP 8.26. Tuky    
27 Stanovení nezmýdelnitelných látek gravimetricky SOP 8.27. Tuky    
28 Stanovení kyseliny askorbové (vitamínu C) a kyseliny erythorbové (isoaskorbové) metodou HPLC/DAD SOP 8.28. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu kyselina askorbová a její soli, vitamín C, kyselina erythorbová a její soli, kyseliny isoaskorbová a její soli  
29 Stanovení hydroxymetylfurfuralu fotometricky SOP 8.29.
(ČSN 570190)
Med    
30 Stanovení sacharidů včetně škrobu polarimetricky SOP 8.30. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sacharóza, laktóza, škrob  
31 Stanovení ethanolu pyknometricky SOP 8.31. Nápoje    
32 Stanovení benzimidazolů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.32. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Albendazol, fenbendazol, levamizol, mebendazol, rafoxanid, thiabendazol, triclabendazol A
33 Stanovení netuků gravimetricky SOP 8.33.
(ČSN EN ISO 3727-2)
Máslo    
34 Stanovení glyceroltriheptanoatu (GTH) metodou GC-FID a GC-MS SOP 8.34. Krmiva, tuky, vedlejší živočišné produkty    
35 Stanovení nikarbazinu metodou HPLC/DAD SOP 8.35. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
36 Stanovení sacharidů metodou HPLC/RID SOP 8.36. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sacharosa, glukosa, fruktosa, laktosa, sorbitol, maltoza, maltitol A
37 Stanovení mykotoxinů metodou HPLC/FLD a HPLC/MS/MS SOP 8.37. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Aflatoxiny B1, B2, G1, G2, M1, suma aflatoxinů B1,B2,G1,G2; Ochratoxin A A
40 Stanovení fusariových toxinů metodou HPLC/DAD a HPLC/FLD SOP 8.40. Potraviny rostlinného původu a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Deoxynivalenol, zearalenon A
41 Stanovení mastných kyselin metodou GC-FID SOP 8.41. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu C4:0,C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, C12:0, C13:0, C14:0, C14:1, C15:0, C15:1, C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1n9t, C18:1n9c, C18:2n6t, C18:2n6c, C20:0, C18:3n6, C20:1, C18:3n3, C21:0, C20:2, C22:0, C20:3n6, C22:1n9, C20:3n3, C20:4n6, C23:0, C22:2, C24:0, C20:5n3, C24:1, C22:6n3, C18:2n9c,12c, C18:3n6c,9c,12c, nasycené mastné kyseliny, mononenasycené mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, trans mastné kyseliny, omega 3 nenasycené mastné kyseliny, omega 6 nenasycené mastné kyseliny A
42 Stanovení carbadoxu a olaquindoxu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.42. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
43 Stanovení toxafenu metodou GC-ECD SOP 8.43. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Kongener 26, 50, 62, suma kongenerů toxafenu  
44 Stanovení reziduí inhibičních látek. Metoda s kmenem Geobacillus stearothermophilus, var. calidolactis C 953 SOP 8.44. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
45 Stanovení reziduí inhibičních látek čtyřplotnovou metodou SOP 8.45. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
46 Identifikace reziduí antibiotik elektroforézou s autobiografickou detekcí SOP 8.46. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
47 Stanovení reziduí inhibičních látek komerčně dodávanými testy (DELVOTEST SP- NT, ECLIPSE 50, PREMI TEST) SOP 8.47. Mléko, vejce, tkáně zvířat    
48 Stanovení antikokcidik v krmných směsích a premixech metodou TLC SOP 8.48. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Salinomycin, monensin, narazin, lasalocid, robenidin  
49 Stanovení vybraných organofosforových pesticidů metodou GC–NPD SOP 8.49. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Diazinon, pirimiphosmethyl, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dichlorvos, fenitrothion, malathion, metacrifos, phosphamidon, phorate A
50 Stanovení tetracyklinů metodou HPLC/DAD SOP 8.50. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin  
51 Semikvantitativní stanovení reziduí inhibičních látek RIA metodou - CHARM II SOP 8.51. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Sulfonamidy, tetracykliny, makrolidy, β-laktamová antibiotika, aminoglykosidy, streptomycin, chloramfenikol, cloxacilin, novobiocin A
52 Stanovení fusariových toxinů metodou ELISA (Veratox-Neogen) SOP 8.52. Potraviny rostlinného původu a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Deoxynivalenol, zearalenon, T-2/HT-2 toxin, suma T-2/HT-2 toxin, fumonisiny  
53 Stanovení obsahu sacharidů a energetické hodnoty potravin a surovin pro jejich výrobu dopočtem SOP 8.53. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu z obsahu tuku, bílkovin, sacharidů, popela, sušiny, vlákniny  
54 Stanovení peroxidového čísla tuku volumetricky SOP 8.54.
(ČSN EN ISO 3960)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
55 Stanovení čísla kyselosti tuku volumetricky SOP 8.55. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu číslo kyselosti, volné mastné kyseliny  
56 Stanovení thiobarbiturového čísla tuku kolorimetricky SOP 8.56. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
57 Stanovení tuku extrakcí gravimetricky SOP 8.57. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
58 Stanovení tuku butyrometricky SOP 8.58. Mléko, mléčné výrobky    
59 Stanovení tuku v mléku a mléčných výrobcích metodou gravimetrickou SOP 8.59. Mléko, mléčné výrobky    
60a Stanovení chloridů argentometricky SOP 8.60.A
(ČSN ISO 1841-1, Nařízení Komise (ES) č. 152/2009)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu chloridy a jejich soli  
60b Stanovení chloridů argentometricky SOP 8.60.B
(ČSN ISO 9297)
Vody chloridy a jejich soli  
61 Stanovení titrační kyselosti SOP 8.61. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
62 Stanovení celkové bílkoviny a N-látek dle Kjeldahla SOP 8.62. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu bílkovina, N-látky, bílkovinný dusík, dusík dle Kjeldahla  
63 Stanovení amoniaku dle Conwaye SOP 8.63. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
64a Stanovení amoniaku a amonných iontů titračně po destilaci SOP 8.64.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu amoniak, amonné ionty, amoniakální dusík  
64b Stanovení amoniaku a amonných iontů fotometricky SOP 8.64.B Vody    
65 Stanovení organického dusíku titračně po destilaci a veškerého dusíku dopočtem SOP 8.65. Vody    
66a Stanovení pH potenciometricky SOP 8.66.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, podestýlka    
66b Stanovení pH potenciometricky SOP 8.66.B Vody    
67a Stanovení konduktivity SOP 8.67.A
(ČSN 570190)
Med    
67b Stanovení konduktivity SOP 8.67.B
(ČSN EN 27888)
Vody    
68 Stanovení aktivity diastázy SOP 8.68.
(ČSN 570190)
Med    
69a Stanovení veškerých, rozpuštěných a nerozpuštěných látek gravimetricky SOP 8.69.A Med, tuky veškeré látky, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, nečistoty, celkové nerozpustné nečistoty  
69b Stanovení veškerých, rozpuštěných a nerozpuštěných látek gravimetricky SOP 8.69.B Vody veškeré látky, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky, nečistoty, celkové nerozpustné nečistoty  
70 Stanovení chlóru fotometricky SOP 8.70. Vody    
71 Stanovení veškerých kyanidů fotometricky SOP 8.71. Vody    
73 Stanovení anionaktivních tenzidů fotometricky SOP 8.73.
(ČSN EN 903)
Vody    
74 Stanovení oxidu siřičitého, optimalizovaná Monier-Williamsova metoda SOP 8.74.
(ČSN EN 1988-1)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
75 Stanovení oxidovatelnosti manganistanem Kubelovou metodou SOP 8.75.
(ČSN EN ISO 8467)
Vody    
76a Stanovení oxidovatelnosti dichromanem titračně SOP 8.76.A Vody  

 

76b Stanovení oxidovatelnosti dichromanem fotometricky

SOP 8.76.B
(ČSN ISO 15750)

Vody  

 

77 Stanovení kyselinové a zásadové neutralizační kapacity volumetricky SOP 8.77. Vody acidita celková, acidita zjevná, alkalita celková, alkalita zjevná  
78 Stanovení síranů gravimetricky SOP 8.78. Vody    
79a Stanovení fosforečnanů a celkového fosforu fotometricky SOP 8.79.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
79b Stanovení fosforečnanů a celkového fosforu fotometricky SOP 8.79.B Vody    
80 Stanovení fluoridů fotometricky SOP 8.80. Pitná a povrchová voda    
81 Stanovení barviva E 120 (košenila, kyselina karmínová, karmíny) metodou HPLC/DAD SOP 8.81. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
82 Stanovení pachu a chuti – orientační senzorická analýza SOP 8.82.
(TNV 75 7340, ČSN EN 1622)
Pitná voda    
83 Stanovení 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) metodou GC/MS SOP 8.83.
(ČSN EN 14573)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
84 Stanovení sušiny a vody gravimetricky SOP 8.84. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu sušina, voda, vlhkost, Brix  
85 Stanovení oxidu siřičitého gravimetricky SOP 8.85. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
86 Stanovení valnemulinu metodou HPLC/FLD SOP 8.86. Tkáně zvířat    
88 Identifikace potravinářských barviv metodou TLC SOP 8.88. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu E102 (Tartrazin), E104 (Chinolinová žluť), E110 (Žluť SY), E120 (Košenila, kyselina karmínová, karmíny), E122 (Azorubin), E123 (Amarant), E124 (Ponceau 4R), E128 (Červeň 2G), E129 (Červeň Allura AC), E131 (Patentní modř V), E132 (Indigotin), E133 (Brilantní modř), E151 (Čerň BN) A
89 Stanovení potravinářských barviv metodou HPLC/DAD SOP 8.89. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu E102 (Tartrazin), E104 (Chinolinová žluť), E110 (Žluť SY), E122 (Azorubin), E123 (Amarant), E124 (Ponceau 4R), E129 (Červeň Allura AC), E131 (Patentní modř V), E132 (Indigotin), E133 (Brilantní modř), E151 (Čerň BN) A
90 Stanovení popela gravimetricky SOP 8.90. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
91 Stanovení streptomycinu a dihydrostreptomycinu metodou ELISA (Ridascreen – R-Biopharm) SOP 8.91. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
92 Stanovení pyrethroidů metodou GC-ECD SOP 8.92. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Cypermethrin, permethrin, deltamethrin, lambda-cyhalotrin, fenvalerate A
93 Stanovení organických kyselin metodou GC-FID SOP 8.93. Fermentované rostlinné materiály, potraviny a suroviny pro jejich výrobu Kyselina mléčná, máselná, 3-hydroxymáselná, jantarová, propionová, octová a jejich soli A
94 Stanovení karbamátů metodou HPLC/FLD SOP 8.94 Tkáně zvířat Methomyl, methiocarb, carbofuran, propoxur, aldicarb A
96 Stanovení malachitové zeleně, krystalové violeti, methylenové modře a briliantové zeleně metodou HPLC/MS/MS SOP 8.96. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu malachitová zeleň, leucomalachitová zeleň, krystalová violeť, leucokrystalová violeť, methylenová modř, briliantová zeleň  
97 Stanovení antikokcidik metodou HPLC/MS/MS SOP 8.97. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Monensin, salinomycin, narazin, nicarbazin, lasalocid, maduramicin, halofuginon, robenidin, diclazuril, decoquinat, semduramicin A
98 Stanovení tetracyklinů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.98. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin A
99 Stanovení antihelmintik metodou HPLC/MS/MS SOP 8.99. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Abamectin, doramectin, ivermectin, moxidectin, eprinomectin, emamectin A
100a Stanovení vybraných prvků metodou ICP-MS SOP 8.100.A Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Stříbro, hliník, arsen, bor, baryum, berylium, kadmium, chrom, měď, železo, mangan, nikl, olovo, antimon, selen, zinek A
100b Stanovení vybraných prvků metodou ICP-MS SOP 8.100.B Vody Stříbro, hliník, arsen, bor, baryum, berylium, kadmium, chrom, měď, železo, mangan, nikl, olovo, antimon, selen, zinek A
101 Stanovení aktivity alkalické fosfatázy fluorimetricky SOP 8.101. Mléko, mléčné výrobky    
102 Stanovení makrolidů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.102. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Erythromycin, josamycin, spiramycin, tilmicosin, tylosin, tulathromycin A
103 Stanovení niclosamidu metodou HPLC/DAD SOP 8.103. Ryby    
105 Stanovení chinolonů metodou HPLC/FLD SOP 8.105. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Danofloxacin, enrofloxacin, kyselina oxolinová, flumequin, marbofloxacin, ciprofloxacin, difloxacin A
106 Stanovení sterolů metodou GC-FID SOP 8.106. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Cholesterol, sitosterol, stigmasterol, beta-sitosterol, obsah vajec, obsah žloutku A
107 Stanovení nesteroidních protizánětlivých léčiv metodou HPLC/MS/MS SOP 8.107. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu diclofenak, flufenamová kyselina, flunixin, ibuprofen, karprofen, ketoprofen, mefenamová kyselina, meklofenamová kyselina, meloxicam, metamizol, naproxen, niflumová kyselina, oxyphenbutazon, phenylbutazon, tolfenamová kyselina, vedaprofen A
108 Stanovení τ – fluvalinátu metodou GC/MS SOP 8.108. Med    
109 Stanovení amitrazu metodou GC/MS SOP 8.109. Med    
110 Stanovení florfenikolu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/FLD SOP 8.110. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
111 Stanovení valnemulinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/FLD SOP 8.111. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
112 Stanovení robenidinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD SOP 8.112. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
113 Stanovení antikokcidik v krmných směsích a premixech metodou HPLC/MS/MS SOP 8.113. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Monensin, salinomycin, narazin, nicarbazin, lasalocid, maduramicin, halofuginon, robenidin, diclazuril, decoquinat, semduramicin A
114 Stanovení barviva E 128 (Red 2G) metodou HPLC/MS/MS SOP 8.114. Masné výrobky, koření    
115 Stanovení β-laktámových antibiotik metodou HPLC/MS/MS SOP 8.115. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Amoxicilin, ampicilin, cloxacilin, dicloxacilin, nafcilin, oxacilin, penicilin – V, penicilin – G, cefquinom, cefalonium, cefazolin, cefaperazon, ceftiofur, cefalexin, cefapirin, novobiocin A
116 Stanovení antibiotik elektroforézou s autobiografickou detekcí SOP 8.116. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Amoxicilin, lincomycin, tilmicosin, tiamulin, tylosin, flubendazol, chlortetracyklin, oxytetracyklin, doxycyklin  
117 Stanovení reziduí inhibičních látek. Metoda s kmenem Escherichia coli SOP 8. 117. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
118 Stanovení sulfonamidů v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD SOP 8.118. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin A
119 Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové metodou HPLC/MS/MS SOP 8.119. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
120 Důkaz porušení medu škrobovým sirupem, škrobovým cukrem a sladovými výtažky (Fieheho reakce II) SOP 8.120.
(ČSN 570190)
Med    
121 Stanovení kyseliny cyklamové metodou HPLC/DAD SOP 8.121. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu kyselina cyklamová a její soli  
122 Stanovení barvy kolorimetricky SOP 8.122. Vody    
123 Stanovení aminoglykosidů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.123. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Streptomycin, dihydrostreptomycin, gentamycin, neomycin, kanamycin, lincomycin, spectinomycin, paromomycin a apramycin A
124 Stanovení chinolonů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.124. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu Danofloxacin, enrofloxacin, ciprofloxacin, difloxacin, norfloxacin, marbofloxacin, sarafloxacin, kyselina oxolinová, kyselina nalidixová, flumequin, lomefloxacin, ofloxacin, orbifloxacin, pefloxacin A
125 Stanovení čisté hmotnosti a glazury u glazovaných rybích výrobků gravimetricky SOP 8.125.
(ČSN 575013, ČSN 575020)
Rybí výrobky celková hmotnost, čistá hmotnost, glazura  
126 Stanovení obsahu masa v rybích výrobcích dopočtem (z obsahu bílkovin) SOP 8.126.
(Codex Alimentarius)
Rybí výrobky    
127 Stanovení obsahu masa v masných výrobcích dopočtem (z obsahu bílkovin a tuku) SOP 8.127.
(Nařízení Komise (ES) č. 2004/2002)
Maso, masné výrobky    
128 Stanovení tukuprosté kakaové sušiny metodou HPLC/DAD SOP 8.128.
(ČSN 560578)
Kakao, výrobky z kakaa kofein, theobromin, tukuprostá kakaová sušina, obsah kakaa  
129 Stanovení celkové kakaové sušiny dopočtem (z obsahu tukuprosté kakaové sušiny a tuku) SOP 8.129. Kakao, výrobky z kakaa    
130 Stanovení obsahu volné vody v drůbeži dopočtem (z obsahu bílkovin a vody) SOP 8.130.
(Nařízení Komise (ES) č. 543/2008; ČSN 573100)
Drůbež celá a porcovaná hmotnost, W/RP, RW, RWT-A, RWT-AS, RWT-I  
131 Stanovení sulfonamidů v krmných směsích a premixech metodou HPLC/MS/MS SOP 8.131. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin, sulfamethizol A
132 Identifikace a screeningové stanovení antibiotik metodou HPLC/MS/MS SOP 8.132. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu Amoxicilin, ampicilin, cloxacilin, dicloxacilin, nafcilin, oxacilin, penicilin – V, penicilin – G, cefquinom, cefalonium, cefazolin, cefoperazon, ceftiofur, cefalexin, cefapirin, novobiocin, danofloxacin, enrofloxacin, kyselina oxolinová, flumequin, marbofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin, sarafloxacin, kyselina nalidiková, difloxacin, erythromycin, josamycin, spiramycin, tilmicosin, tylosin, tulathromycin, chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin, sulfadiazin, sulfathiazol, sulfamerazin, sulfadimidin, sulfamethoxydin, sulfachlorpyridazin, sulfadoxin, sulfamethoxazol, sulfaquinoxalin, sulfadimethoxin, sulfamethizol, dapson, sulfaguanidin, sulfamonomethoxin, sulfamethoxypyridazin, trimethoprim, tiamulin A
133 Analýza triglyceridů metodou GC-FID - průkaz cizího tuku v mléčném tuku SOP 8.133.
(Nařízení Komise ES 273/2008)
Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
134 Stanovení lasalocidu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/FLD SOP 8.134. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
135 Stanovení zákalu fotometricky SOP 8.135. Vody    
136 Stanovení mykotoxinů metodou HPLC/MS/MS SOP 8.136. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu fumonisin B1, fumonisin B2, suma fumonisinů B1,B2; ochratoxin A, T-2 toxin, HT-2 toxin, deoxynivalenol, zearalenon, aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflatoxin G2, suma aflatoxinů B1,B2,G1,G2 A
137 Stanovení natamycinu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.137. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
138 Stanovení ivermectinu v krmných směsích a premixech metodou HPLC/DAD SOP 8.138. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
139 Stanovení dietární vlákniny (TDF) enzymaticko-gravimetrickou metodou SOP 8.139. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu    
140 Stanovení hrubé (CF), acido-detergentní (ADF) a neutrálně detergentní vlákniny (NDF) gravimetricky SOP 8.140. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu    
141 Stanovení metabolitů carbadoxu a olaquindoxu metodou HPLC/MS/MS SOP 8.141. Tkáně zvířat quinoxaline-2-carboxylic acid (QCA), desoxy-carbadox (DCBX), 3-methylquinoxaline-2-carboxylic acid (MQCA) A
142 Stanovení hmotnosti a čisté hmotnosti potravin a krmiv gravimetricky SOP 8.142. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu hmotnost, celková hmotnost, čistá hmotnost, hmotnostní podíl, glazura A
143 Stanovení tetracyklinů v krmných směsích a premixech metodou HPLC/MS/MS SOP 8.143. Krmiva a suroviny pro jejich výrobu Chlortetracyklin, oxytetracyklin, tetracyklin, doxycyklin A

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 533/2016 ze dne 30. 9. 2016. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.


Mapa svozných linek

Mapa svozných linek
  STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Rantířovská 93/20
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
PRACOVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Dolní 2102/2
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
Nahoru Tisk Mapa stránek
ÚvodKontaktyNovinky © 2003 - 2017 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist