Publicita -> Naše vědecké a odborné publikace

Naše vědecké a odborné publikace


Níže naleznete výběr ze všech našich publikací. Seznam publikací autorů, kteří jsou nebo byli zaměstnanci Státního veterinárního ústavu Jihlava, včetně jejich dřívějších publikací, v impaktovaných vědeckých časopisech z databáze PubMed si můžete otevřít zde.

Informace o vybrané publikaci

Metodika odběru a zpracování vzorků, serologického a molekulárního stanovení původce lentivirového onemocnění ovcí a koz.

[Methodology of sampling and sample processing, serological and molecular determination of the agent of lentivirus disease in sheep and goats.]

Šoch M, Čurn V, Vejčík A, Tonka T, Vernerová K, Farková B, Šimek B, Václavek P, Plodková H, Barták P. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; 2017.

Souhrn

Chov ovcí a koz je nyní jednou z priorit zemědělství, jak v méně příznivých oblastech (LFA), tak v produkčních oblastech, a to i z důvodů udržování krajiny v kulturním stavu, využití produkce trvalých travních porostů (TTP), či zachování biodiverzity. Vzhledem k rostoucímu zájmu o chov ovcí a koz v ČR, je potřeba podporovat rozvoj chovu těchto přežvýkavců, a to z hlediska zdravotního stavu zvířat, welfare, šlechtění a podpory místního i mezinárodního obchodu s plemenným materiálem.

Lentiviry malých přežvýkavců (SRLV), tedy maedi-visna virus ovcí (MVV) a virus infekční artritidy a encefalitidy koz (CAEV), způsobují významná onemocnění po celém světě. Tyto choroby vedou k ekonomickým ztrátám a s přihlédnutím k nákazovým opatřením, omezují možnosti obchodu s plemennými zvířaty. Pro tyto virové infekce neexistuje účinná vakcína či léčba. Současné poznatky ukazují, že používané diagnostické metody nejsou vždy zcela spolehlivé (z důvodů kmenové variability, či nízké úrovně virové zátěže). Je tedy třeba metody imunochemické a molekulárně biologické diagnostiky nadále zdokonalovat. Díky genomové analýze s použitím 50k SNP čipů pro ovce, bylo identifikováno několik kandidátních genů pro odolnost k onemocnění MV, přičemž nejsilnější vztah k odolnosti vykazuje gen TMEM154. U koz je třeba tuto oblast prozkoumat, k čemuž snad dopomůže použití nového 52k SNP mikročipu.

Cílem řešení projektu NAZV QJ 1610096, v rámci něhož byla metodika vypracována je vypracovat nové diagnostické metody pro včasné odhalení infekčních agens, v tomto případě onemocnění maedi-visny (MV) ovcí a infekční artritidy a encefalitidy koz (CAE), provést průkaz virů MVV a CAEV pomocí imunologických metod a metod založených na molekulární detekci virů a na základě genetického screeningu navrhnout program markery asistované selekce na rezistenci proti lentivirovým infekcím malých přežvýkavců (SRLV). Tímto prosazovat v plemenitbě genotypy odolnější k onemocnění.

Cílem metodiky je podání uceleného souboru analytických postupů pro detekci SRLV a vytvoření platformy pro ozdravovací program lentivirových infekcí malých přežvýkavců (ovcí a koz).

Summary

Sheep and goat farming is now one of the priorities of agriculture, both in less favoured areas (LFAs) and production areas, also for reasons of maintaining the landscape in a cultural condition, using permanent grassland production, or maintaining biodiversity. Due to the growing interest in sheep and goat farming in the Czech Republic, it is necessary to support the development of sheep and goat farming in terms of animal health, welfare, breeding and support of local and international trade in breeding material.

Small ruminant lentiviruses (SRLV), namely the maedi-visna virus (MVV) in sheep and the caprine infectious arthritis virus (CAEV), cause significant illnesses worldwide. These diseases cause economic losses, and taking into account disease control measures, limit the possibilities of trade with breeding animals. There is no effective vaccine or treatment for these viral infections. Current knowledge indicates that the diagnostic methods used are not always reliable (due to virus strain variability or low viral loads). Therefore, the immunochemical and molecular biological diagnostics methods need to be further improved. Genomic analysis using 50k SNP chips for sheep identified several candidate genes for resistance to MV disease; the TMEM154 gene showed the strongest relationship to resistance. This area still needs to be explored in goats, perhaps with the help of a new 52k SNP microchip.

The aim of the NAZV QJ 1610096 project, in the frame of which this methodology was developed, is to develop new diagnostic methods for the early detection of infectious agents, in this case of the maedi-visna disease in sheep (MV) and infectious arthritis and encephalitis in goats (CAE), to carry out CAEV and MVV detection using immunological methods and methods based on molecular detection of viruses, and to design a programme of marker-assisted selection for resistance to lentiviral infections of small ruminants (SRLV) based on genetic screening. In this way, to promote in breeding genotypes more resistant to disease.

The aim of this methodology is to provide a comprehensive set of analytical procedures for the detection of SRLV and to create a platform for the eradication programme for lentivirus infections of small ruminants (sheep and goats).

 

Celý článek si, prosím, stáhněte ve formátu PDF (odkaz dole).

 
Dokumenty:   2017.Soch.Curn.ea.pdf


  

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2018 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist